عضویت در کانال تلگرام پرسش و پاسخ خانه کارگر
0 امتیاز
647 بازدید
در آموزش اعضا توسط (120 امتیاز)
دوباره دسته بندی کردن توسط
در سامانه سدا به صورتی اینترنتی اشتباه ثبت نام کردم به چه صورت می توانم آن را حذف نمایم و کلاس مورد نظر را انتخاب نمایم؟

1 پاسخ

0 امتیاز
توسط (20,700 امتیاز)

باسلام
امکان حذف و جابجایی در درس ثبت نام شده وجود ندارد،واگر در کلاس ثبت نام شده شرکت نکنید ویا نمره قبولی را کسب نکنید در آن گروه از درس یا دپارتمان محروم خواهید شد.
لذا هنگام ثبت نام بادقت درس مورد نظر خود را انتخاب نمائید.
شما میتوانید پس از عضویت در خانه کارگراز کلاسهای رایگان خانه کارگر استفاده نمائید
لینک عضویت در خانه کارگر:
http://www.workerhouse.ir/members/default.aspx
پس از عضویت در خانه کارگر میتوانید از طریق سایت آموزش خانه کارگر با کدعضویت و کدملی به سایت آموزش دسترسی داشته وکلاسها را ثبت نام نمائید.
http://www.khanehkargar.ir/sada/
وهمچنین لیست کلاسهای رایگان را در سایت آموزش خانه کارگر سدا باورود به لینک زیر و انتخاب دپارتمان مورد نظر لیست کلاسها و سرفصل های درس مورد نظر برایتان نمایش می دهد:

http://www.khanehkargar.ir/sada/list-of-courses.php
اگرعضوخانه کارگرهستیدبرای ثبت نام کلاسهادرهفته ی ثبت نام به سایتhttp://www.khanehkargar.ir/sadaمراجعه نمائیدویابرای ثبت نام اولین دوره ازکلاسهای خانه کارگر(برای افراد تحت تکفل )باهمراه داشتن شناسنامه عضواصلی وافرادتحت تکفل وکارت عضویت خانه کارگر،به خانه کارگربخش آموزش مراجعه نمائید .تااطلاعات افرادتحت تکفل تائیدشودواقدام به ثبت نام درس موردنظرنمائید.
* بیمه شده اصلی و افراد تحت تکفل (همسر و فرزندان مجرد)میتوانند از کلاسهای رایگان خانه کارگر استفاده نمایند.
ثبت نام کلاسها هر دوره انجام میشودشمامیتوانید با مراجعه به سایت آموزش خانه کارگر از زمانبندی ثبت نام کلاسها مطلع شوید.
http://www.khanehkargar.ir/sada/

سوالات مشابه

طرح سوال

طراحی و پشتیبانی توسط ایران جواب


.
...